Noteikumi

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

SIA „Dzīvesveids” (Latvija), reģistrācijas Nr. 40203340903, adrese: Matildes iela 15, Jūrmala, LV-2008, Latvija. turpmāk – Uzņēmums, nodrošina tīmekļa lapā www.coachm.clubwww.coachm.app un mobilajā aplikācijā CoachM, turpmāk – Vietnes, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Vietnēs, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Iegādājoties produktus un pakalpojumus Vietnēs, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Uzņēmuma Vietnēs piedāvātos pārdodamos produktus un pakalpojumus, turpmāk – Produkti un Pakalpojumi, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies Produktus un Pakalpojumus Vietnēs, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par pirkuma pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Distances līgums par Produktu pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

2. VIETŅU DARBĪBAS MĒRĶIS

Šīs Vietnes izveidojusi un uztur Uzņēmums un tās izplatīšanas partneri. Vietnes ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju, pakalpojumiem un uzņēmumu.

3. PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI

Šajās Vietnēs pieejamie produkti un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtos pakalpojumus vai paraugus. Uzņēmums patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai jums nodrošināmo produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.

4. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Vietnēs pieejamo Produktu un Pakalpojumu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar Produktiem un Pakalpojumiem (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, Uzņēmums nevar garantēt, ka katru brīdi Vietnes ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

5. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajās Vietnēs pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Uzņēmuma vai partneru īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

6. SATURS

Visu veselīga dzīvesveida saturu, kas atrodams Uzņēmuma digitālajos un fiziskajos Produktos un Pakalpojumos, kuri iegādājami Vietnēs ir izstrādājusi Madara Meiere – sertificēta fitnesa un uztura trenere. Šie Produkti un Pakalpojumi ir radīti, lai sniegtu zināšanas un praktiskus padomus vispārējās veselības uzlabošanai. Produkti un Pakalpojumi nav veidoti, domājot par kādu konkrētu cilvēku, tādēļ jebkuram cilvēkam jāievēro  individuālais veselības stāvoklis, kā arī jākonsultējas ar ārstu vai speciālistu, ja  radušies padziļināti medicīniski jautājumi par personīgo veselību. Madara Meiere nav atbildīga par informācijas jebkādu interpretāciju.

7. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Tīmekļa lapā www.coachm.club visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Visām cenām tiek piemēroti nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, ja tādā piemērojama, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā. Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas. Ja piegādes vai pasta izdevumus nevar aprēķināt iepriekš, Jūs tiksiet informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti.

8. APMAKSAS KĀRTĪBA

Vietnēs iegādājamos pakalpojumus iespējams apmaksāt sekojoši:

8.1. ar  Swedbank, SEB, Luminor, Citadele integrēto maksājumu;

8.2. Ar pārskaitījumu, pieprasot rēķinu.

8.3. Ar karšu maksājumu. Visa, Mastercard.

9. PIEGĀDES KĀRTĪBA

Pēc veiksmīgas pakalpojuma apmaksas un abonenta profila verifikācijas aplikācijā CoachM, iegādātais pakalpojums ir pieejams atbilstoši izvēlētajam periodam mobilajā aplikācijā CoachM vai vietnē www.coachm.app 1 darba dienas laikā, par to e-pastā infomējot klientu.

10. PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas (pakalpojumi) vai preces saņemšanas valdījumā, pamatojoties un ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.255 (Noteikumi par distances līgumu).

Izņēmumi, kuri attiecināmi uz www.coachm.club iegādājamajiem Produktiem un Pakalpojumiem:

- Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 (Noteikumi par distances līgumu) punktu 22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;

- Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 (Noteikumi par distances līgumu) punktu 22.13, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu, apstiprinot vietnes noteikumus un izdarot pirkumu.

Lai īstenotu atteikuma tiesības vai precizētu informāciju, lūdzu, sazinities, rakstot uz epastu [email protected].

11. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Vietnēm vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Vietnēs publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Vietnēs, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Vietņu darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Uzņēmumam vai partneriem.

12. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Vietņu saites. Vietnēs redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu, mūsu meitsabiedrību vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Vietņu saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši viesiem piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Jums lietojot šīs Vietnes.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem Puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) Uzņēmuma pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Vietnēm; c) datu nepiegādāšanu, kļūdaini piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Vietnēs vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Vietņu izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

Puses nav atbildīgas par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Vietņu izmantošanu (vai nespēju izmantot Vietnes) no Jūsu puses, neatkarīgi no darbības veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja Uzņēmums tiek informēta par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

14. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

SIA „Dzīvesveids”. Visas tiesības rezervētas.

Viss šo Vietņu saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Vietņu reklamēšanai trešo pušu resursos, ir Uzņēmuma īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

Atļauja kopēt personīgai lietošanai:

Jums ir tiesības veidot Vietņu satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

Atļauja kopēt vai pārpublicēt publiskai vai komerciālai lietošanai tikai ar SIA Dzīvesveids atļauju.

15. KOMPENSĀCIJA

Jūs apņematies kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šo Vietņu izmantošanā no jūsu puses.

16. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz jūsu autorizāciju Vietnēs vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Uzņēmums normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru Jūsu iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Jūs kā patērētājs varat celt prasību vai nu Latvijas Republikas tiesā, kas ir Uzņēmuma domicils, vai arī, neatkarīgi no Uzņēmuma domicila vietas, patērētāja domicila vietas tiesā.

Uzņēmums var celt prasību pret Jums kā patērētāju vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir Jūsu kā patērētāja domicils.

Uzņēmums nekādā veidā ar šiem noteikumiem neierobežo jūsu tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

17. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un Uzņēmumu noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šo Vietņuun tās satura lietošanu no Jūsu puses.

Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Vietnēs un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Vietnes pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. Uzņēmums patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Vietnes jebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un Uzņēmumu. Gadījumi, kad Uzņēmums nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

18. NEPĀRVARAMA VARA

SIA „Dzīvesveids” nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.